DEAUWP BY JESSE KOCH


Directed by Jesse Koch & Hasse de Moor 
DOP. Dennis Manda
Production: Antonia Ackermans
Edit & Grade: Jesse Koch
Styling: Bodhi de Haas
Production assist: Poppy Boswell
Starring: Taylor Sands & Hasse de Moor
Special thanks to Debbie Somford, Ian Koch & Vincent de Groot

Using Format